preloader
Scroll to top

Ochrana osobných údajov – kamerový systém

Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „OÚ“)

Udelením súhlasu so spracúvaním OÚ na portáli www.triplefivecoffee.com poskytujete súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (kupujúceho) vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona  č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnom znení prevádzkovateľovi (ďalej len „GDPR a ZÁKON“).

Triple five cafe s.r.o.
sídlo: Jozefská 2A , Bratislava, 811 06, SK
zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 141652/B
IČO: 52750264
e-mail: contact@triplefivecoffee.com
telefónne číslo: +421 948 072218

Triple five roasters s.r.o.
sídlo: Turbínova 1, hala1 , Bratislava, 831 04, SK
zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 88617/B
IČO: 47117311
e-mail: contact@triplefivecoffee.com
telefónne číslo: +421 948 072218

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Priestor je monitorovaný kamerovým systémom so záznamom

Účel monitorovania priestoru podla zákona § 15 ods. 7 o ochrane osobných údajov, podľa ktorého priestor prístupný verejnosti možno monitorovať len na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, alebo ochrany majetku alebo zdravia.

Zavedeny kamerový systém v prevádzke Triple five cafe s.r.o. je preventívneho chrakteru. Všetky záznami sa premazavajú na týždenej báze. Záznam sa po týždni nikde neuchováva. Záznam sa neposkituje tretím osobam zaznam slúži výlučne na iterne zabazpečenie ochrani lúdi v priestore.

Kamerový záznam, ktorý vznikol v prevádzke je môžete použiť na dokazovanie trestnej činnosti a poskytnúť ho orgánom činným v trestnom konaní.